Podmínky webu

24.05.2018

Podmínky webu agportal.cz


I.


www.agportal.cz je informačně - inzertní server provozovaný fyzickou osobou, dále jen Provozovatel.II.


Server umožňuje zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky agroslužeb a zemědělské techniky soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen  Uživatelů.III.


Veškeré služby serveru www.agportal.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma, vyjma reklamního prostoru.IV.


Provozovatel si vyhrazuje právo nabídku, poptávku či reklamní banner vůbec nezveřejnit, případně odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony  České republiky nebo dobrými mravy.V.


Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 30, 90 dnů nebo po dobu neomezenou dle výběru uživatele. Po výše stanovené lhůtě bude automaticky  vymazán.VI.


Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušného  inzerátu.VII.


Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím, resp. zadavatelem a osobou vyhledávající agroslužby a nepřebírá tak žádné  záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nabízených služeb a strojů.VIII.


Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do serveru www.agportal.cz třetí osobou.IX. 


Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.X. 


Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb serveru www.agportal.cz ani za způsob jakým služby využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za  případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.XI. 


Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb serveru www.agportal.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb serveru www.agportal.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.XII. 


Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních nabídek provozovatele nebo marketingových novinek provozovatele (tzv. direct mail – obchodní sdělení) na uvedený  e-mail. Uživatel je oprávněn svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu kdykoliv odvolat formou  písemného sdělení zaslaného na e-mail provozovatele info@agportal.cz


XIII.


Okamžikem řádného vyplnění požadovaných informací (jméno, příjmení a e-mail) a řádného vložení soutěžní fotografie do formuláře Soutěže se dotyčná osoba, stává soutěžícím a uděluje svůj souhlas s těmito Pravidly a potvrzuje svou povinnost je dodržovat.


XIV.


Účast v Soutěži není zpoplatněna a osobám, resp. soutěžícím nevzniká nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži ani na výhru. Soutěžící je povinnen se o výhru přihlásit a zaslat adresu kam bude výhra zaslána do 14 dní od ukončení soutěž. Pokud se soutěžící v této době nepřihlásí, výhra propadá ve prospěch organizátora soutěže.


XV.


Web agportal.cz, dále jen "Organizátor" neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny či nefunkčnosti e-mailové adresy nebo jejich nesprávného uvedení při registraci do Soutěže nebo z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Dále organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodu spočívajících na straně poskytovatele poštovních služeb. Výhry soutěžících, které z důvodu spočívajících nikoli na straně Organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch Organizátora.


XVI.


Účastí v Soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této Soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je Organizátorem stanovena.XVII.


Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.


Souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci galerie a fotosoutěží:

Účastí v Soutěži každý soutěžící:

a) dává Organizátorovi souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím e-mailové adresy, za účelem navázání kontaktu v případě výhry a rovněž pro účely zasílání zemědělských sdělení;

b) dává organizátorovi v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, které organizátorovi v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži, předání výhry v Soutěži a pro další marketingové účely organizátora; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách organizátora, pokud bude toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že Organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním;

c) souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn zveřejnit jeho jméno a obec bydliště v rámci Soutěže o výhry, dále bezplatně pořídit fotografie výherců, následně je uveřejňovat v médiích, v propagačních materiálech organizátora po dobu 5 let od skončení této soutěže. Zároveň soutěžící uděluje Organizátorovi souhlas s tím, že Organizátor je oprávněn bezúplatně využívat fotografie výherců pro reklamní, propagační a marketingové účely Organizátora ve smyslu šíření a použití těchto osobních údajů v médiích. Jak uvedeno výše, každý soutěžící uděluje neomezenou nevýhradní bezúplatnou licenci k soutěžním fotografiím, tj. fotografiím vloženým do formuláře.

Ostatní ustanovení a podmínky

Soutěžní fotografie nesmějí obsahovat erotické či vulgární projevy a zároveň nesmí obsahovat rasistické a urážlivé výrazy či zakládat podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání anebo působit neeticky, tj. veškeré takovéto fotky budou vyloučeny ze Soutěže.

Je zakázáno podněcovat jiné uživatele pro hlasování své fotografie prostřednictvím sociálních sítí, hoaxů, či jiných prostředků. Fotografie, které budou vykazovat nestandartní hlasovací rytmus, např. opakující se IP adresa, či klikací robot budou za soutěže vyloučeny.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Pravidla včetně změny doby trvání Soutěže, či Soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na soutěžním webu.

Účast či výhru v Soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Do soutěže může soutěžící přihlásit více fotografií s podmíkou, že případná výhra se bude týkat pouze fotografie s největším počtem hlasů.

Zaslání výhry do zahraničí je možné pouze za podmínky zaplacení přepravních nákladů do dané země soutěžícím.

Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace primárně Organizátorovi Soutěže.

V ostatním se Soutěž a vztahy mezi soutěžícím a Organizátorem řídí právním řádem České republiky.

 

“Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.“


« Zpět na seznam novinek a článků
Všechna práva vyhrazena ©2017 AGportal.cz
tvorba stránek: InGenius